a Mad Scientist gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésről

1. Az adatkezelő megnevezése

Beerd Brew Design Kft. (Mad Scientist)
Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 47.
Postacím: 1106 Budapest, Maglódi út 47.
Telefonszám: +3630/601-5166
E-mail cím: info@madscientist.hu

2. Az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének időtartama

Adatkezelés célja Kezelt adatok Jogalap Adatok megőrzésének időtartama
Hírlevél: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése. A kezelt személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek az adatbázisban történő azonosításhoz, és a kapcsolattartás céljainak teljesítéséhez. e-mail cím Érintett hozzájárulása.* [GDPR 6. cikk a) pont] A hozzájárulás visszavonásáig.
Szerződéses kapcsolattartók: az adatkezelőtől szolgáltatást megrendelő nem természetes személyek által megkötött szerződésekhez hozzárendelt természetes személyekkel történő kapcsolattartás az adott szerződés teljesítésével, a teljesítés elősegítésével, a szerződéses kapcsolat fenntartásával összefüggő kapcsolattartás biztosítása céljából.   név, e-mail cím, telefonszám) A jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] A jogalaphoz kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet itt éred el. A szerződésben, dokumentumban rögzített kapcsolattartói személyes adatok őrzési ideje legfeljebb az adott szerződésre, dokumentumra irányadó őrzési időig tart. A kapcsolattartói személyes adatokat tartalmazó szerződéseket, dokumentumokat azok megszűnését követő öt évig, mint az általános polgári jogi elévülési idő időtartamáig őrizzük. Az Sztv. szerint megőrzendő szerződéseket, dokumentumokat nyolc évig őrizzük meg.
Ügyféllevelezés: Amennyiben felveszed velünk a kapcsolatot, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken, szükséges, hogy a megkeresőket egymástól meg tudjuk különböztetni, a kérdéseket és a válaszokat utólag vissza tudjuk keresni. név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím és a megkereső által megjelölt egyéb személyes adatok A jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] A jogalaphoz kapcsolódó érdekmérlegelési tesztet itt éred el. A megkereső részére adott választ követő egy év.  
Panaszkezelés: a panaszok megválaszolása, kezelése a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása A Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére tekintettel az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja] A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.
Facebook:A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása. Facebook.com oldalon regisztrált név és nyilvános profilképe Érintett hozzájárulása.* [GDPR 6. cikk a) pont] Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de tekintettel arra, hogy az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása is vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
Webáruház: A webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelésről itt találsz részletes tájékoztatást.      
Sütik: sütik (cookie-k) használatának célja a felhasználói élmény fokozása. A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. IP-cím Érintett hozzájárulása.* [GDPR 6. cikk a) pont] A hozzájárulás visszavonásáig.

*Felhívjuk figyelmedet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen, hogy más szervezettekkel is együtt működjünk, amelynek keretében bizonyos adatokat megosztunk velük; így:

 • technológiai szolgáltatás: Oldalunk fejlesztését és karbantartását, a honlap üzemeltetéséhez szükséges informatikai rendszerek működtetését a Netwerk Media Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Adószám: 22776721241, Cégjegyzékszám: 01 09 943073
 • adatok tárolására irányuló szolgáltatások: A weboldal tárhelyszolgáltatója az Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)
 • a vásárlási fizetések kezelése: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 • direkt marketing: Direkt marketing tevékenységgel nem bíztunk meg harmadik felet. Amennyiben ez megtörténne a jövőben, ezen a platformon közlésre kerül.
 • a jogi vagy egyéb professzionális szolgáltatások: Oldalunk jogi tanácsadója Dr. Sándor Géza ügyvéd. (ECOVIS HUNGARY Balogh • B. Szabó • Jean • Zalavári és Társai H-1036 Budapest, Bécsi út 52.)

Kizárólag azokat a személyes adatokat osztjuk meg a fenti szervezetekkel, amelyek a szolgáltatásaik nyújtásához nélkülözhetetlen.

A fentieken túl jogszabály vagy közhatalmi szerv is kötelezhet bennünket, hogy megosszunk személyes adatokat.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével.

Az adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. Határidők

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

6.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

6.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt és mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

6.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

6.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

6.2.5. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

6.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.